Vnitřní řád

Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že:

 • pacient je prokazatelně předán s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, nebo pokud pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb
 • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření)
 • nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup
 • neřídí se vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení
 • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb
 • v souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory (Etický kodex České lékařské komory) “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem”

Odmítnutí přijetí do péče :

 • dle § 48 odst. 1 písmene a) zákona o zdravotních službách - pokud by přijetím bylo překročeno naše únosné pracovní zatížení tak, že bychom nebyli schopni zajistit kvalitní a bezpečnou zdravotní péči o daného pacienta i o ostatní pojištěnce, které má ve své péči

Povinnosti pacienta :

 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných k poskytnutí zdravotních služeb
 • je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem telefonicky omluvil, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům
 • po 2 neomluvených absencích návštěv již další objednání nebude provedeno - zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta
 • pokud pacient bez vážných důvodů, bez předchozí omluvy, nedodrží smluvený termín ošetření, zavazuje se uhradit poskytovateli cenu příslušného výkonu a může být vyřazen z péče.
 • snahou našeho zdravotnického zařízení je v rámci možností objednací časy dodržovat, ale každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze předem časově určit; nelze ani předvídat, kolik pacientů bude odesláno na naše pracoviště k akutnímu vyšetření; z výše uvedených důvodů může dojít k posunu časového harmonogramu
 • je zakázáno obtěžovat ostatní pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny
 • v celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit
 • při poškození vnitřního zařízení ordinace a všech jejích příslušenství má UROKAN s.r.o. právo vymáhat na pacientovi příslušnou náhradu za způsobenou škodu
 • pacient má povinnost chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům a respektovat jejich pokyny
 • do zdravotnického zařízení je zakázán přístup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • do prostor poskytovatele je zakázán vstup s koloběžkami, koly, motocykly.
 • v celém zdravotnickém zařízení je nepřípustné pořizovat obrazové či zvukové nahrávky jiných osob bez jejich souhlasu
Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. Pacient si dle svého uvážení může zvolit jinou urologickou ambulanci, která bude jeho požadavkům více vyhovovat.
Hrubé porušení Vnitřního řádu ze strany pacienta je důvodem k odmítnutí jeho dalšího objednání, vyšetření či jeho vyřazení z péče zdravotnického zařízení.
Tímto vnitřním řádem nejsou dotčeny práva a povinnosti pacienta a jiných osob dle zákona č. 372/2012 Sb. o zdravotních službách.
Jsme tady pro Vás a věříme, že s námi budete spolupracovat a podílet se tak na své léčbě.