Vnitřní řád

Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že:

 • pacient je prokazatelně předán s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, nebo pokud pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb
 • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření)
 • nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup
 • neřídí se vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení
 • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb
 • v souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory (Etický kodex České lékařské komory) “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem”

Odmítnutí přijetí do péče :

 • dle § 48 odst. 1 písmene a) zákona o zdravotních službách - pokud by přijetím bylo překročeno naše únosné pracovní zatížení tak, že bychom nebyli schopni zajistit kvalitní a bezpečnou zdravotní péči o daného pacienta i o ostatní pojištěnce, které má ve své péči

Povinnosti pacienta :

 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných k poskytnutí zdravotních služeb
 • je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem telefonicky omluvil, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům
 • po 2 neomluvených absencích návštěv již další objednání nebude provedeno - zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta
 • pokud pacient bez vážných důvodů, bez předchozí omluvy, nedodrží smluvený termín ošetření, zavazuje se uhradit poskytovateli cenu příslušného výkonu a může být vyřazen z péče.
 • snahou našeho zdravotnického zařízení je v rámci možností objednací časy dodržovat, ale každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze předem časově určit; nelze ani předvídat, kolik pacientů bude odesláno na naše pracoviště k akutnímu vyšetření; z výše uvedených důvodů může dojít k posunu časového harmonogramu
 • je zakázáno obtěžovat ostatní pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny
 • v celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit
 • při poškození vnitřního zařízení ordinace a všech jejích příslušenství má UROKAN s.r.o. právo vymáhat na pacientovi příslušnou náhradu za způsobenou škodu
 • pacient má povinnost chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům a respektovat jejich pokyny
 • do zdravotnického zařízení je zakázán přístup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • do prostor poskytovatele je zakázán vstup s koloběžkami, koly, motocykly.
 • v celém zdravotnickém zařízení je nepřípustné pořizovat obrazové či zvukové nahrávky jiných osob bez jejich souhlasu
Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. Pacient si dle svého uvážení může zvolit jinou urologickou ambulanci, která bude jeho požadavkům více vyhovovat.
Hrubé porušení Vnitřního řádu ze strany pacienta je důvodem k odmítnutí jeho dalšího objednání, vyšetření či jeho vyřazení z péče zdravotnického zařízení.
Tímto vnitřním řádem nejsou dotčeny práva a povinnosti pacienta a jiných osob dle zákona č. 372/2012 Sb. o zdravotních službách.
Jsme tady pro Vás a věříme, že s námi budete spolupracovat a podílet se tak na své léčbě.

ČESTNĚ PROHLAŠUJI,

že odsuzuji tuto vládu pro její absolutní neschopnost. Je to vláda, kdo může za současnou krizi, protože zanedbala své povinnosti. Je to vláda, kdo může za přeplněné nemocnice a mrtvé. Je to vláda, kdo může za desítky tisíc zničených živností. Čestně prohlašuji, že si vážím všech zdravotníků, kteří i přesto s vypětím všech sil bojují o každý lidský život a jsem jim neskonale vděčný.

Čestně prohlašuji, že NIKDY TÉTO VLÁDĚ NEODPUSTÍM nikdy jí nedám svůj hlas.